Profese: Zdravotnětechnické instalace, Chlazení, Plynovodní přípojka, Vnitřní plynovod

Předmětem řešení je objekt bytového domu Hippokrates v Brně, ulice Vinařská.  Objekt sestává ze dvou domů SO 02 a SO 03, které jsou vzájemně propojeny podzemní patrem (SO 01). Objekt je s navrženými 56 bytovými jednotkami a 70 parkovacími stáními.

Objekt je větraný hybridním větráním, což znamená přirozený přívod vzduchu přes přívodní prvky obálky budovy a nucený odvod vzduchu z hygienických prostor. V objektu je řešeno větrání garáží, kotelny a CHÚC.

Chlazení objektu je navrženo v celém objektu splitovými a multisplitovými jednotkami.

V rámci zdravotně – technických instalací je objekt připojený na vodovodní řad a jednotnou kanalizační stoku novými přípojkami. Likvidace dešťové vody je realizována prostřednictvím retenční nádrže s přepadem do revizní šachty s regulovaným odtokem do jednotné kanalizační stoky.

Svodné potrubí dešťové a splaškové kanalizace je vedeno pod stropem 1. PP. Odvodnění vjezdu do hromadných garáží je řešeno přečerpávací stanicí dešťových vod.  Rozvod teplé vody, studené vody a cirkulace je řešený z kotelny pod stropem 1. PP k svislým vedením v instalačních šachtách k jednotlivým zařizovacím předmětům. Součástí projektu vnitřního vodovodu je hydraulický výpočet přednastavení regulačních armatur cirkulace teplé vody.

Projekt plynovodu řeší nové připojení objektu na STL plynovodní řad prostřednictvím nové plynovodní STL přípojky. Dále navazuje projekt vnitřní plynovodu včetně vystrojení plynoměrného a regulačního pilířku osazeného na hranici pozemku investora. Projekt vnitřního plynovodu řeší připojení kotelny III. kategorie a v ní osazené trojice plynových závěsných kondenzačních kotlů o souhrnném výkonu 195kW.